PDF PDF Print

Oud-katholiek Hilversum: een overzicht

Inleiding
In de bonte rij van kerken die we in Nederland aantreffen, heeft de Oud-Katholieke haar eigen unieke en bescheiden plaats. Uniek? In het denken van veel mensen betekent katholiek zijn hiërarchieke verbondenheid met Rome en hier vinden we een katholieke kerk die reeds bijna drie eeuwen een zelfstandig leven leidt. Een historische kerk, met een rijk erfgoed en een grote ononderbroken traditie. Bescheiden? In ons land een kleine kerk, maar internationaal verbonden met een aantal onafhankelijke katholieke kerken, met anglicanen en oosters-orthodoxen.
Al deze kerken vormen de grote groep christenen die zich baseert op de leer en het leven van de ongedeelde kerk van de eerste tien eeuwen. Kerken die de ontwikkelingen binnen de rooms-katholieke kerk, met een groeiend pauselijk gezag, hebben afgewezen, maar die ook de beslissingen van de Reformatie niet zijn gevolgd.

Kennismaking
Vaak hoor je zeggen: oud-katholieken staan tussen rooms-katholieken en protestanten in. Misschien is dat één facet. Katholiek met de rijkdom van liturgie en sacrementen, protestants met de nadruk op woordverkondiging en gemeentezang. Hoe ook: de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is een open kerkgemeenschap, waarbinnen mensen met verschillende opvattingen over levensvragen en theologie met elkaar samengaan. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid en het geweten van de individuele gelovige is een belangrijk element.
Kerk-zijn is gezamelijk zoeken en het gezamelijk wagen om in vertrouwen met God op weg te gaan. Hij komt ons in Christus zeer nabij, waardoor ons leven een verandering ondergaat. vanuit deze zoektocht ontmoeten wij elkaar, mede daartoe vieren we de diensten met elkaar.


Kerk in het Gooi

Temidden van (toen nog) de boekweitakkers verrees in de jaren 1888/1889 in Hilversum de monumentale neo-barokke koepelkerk Sint-Vitus aan het Melkpad, als opvolger van de eenvoudige 'Achterhofse kerk', die op de hoek stond van Stationsstraat / Koninginneweg. Het orgel, in 1873 gebouwd door de fa. Bätz-Witte, is met diverse kerkelijke kunstvoorwerpen naar het Melkpad meeverhuisd. Met de prachtige architectuur en de aangebrachte schilderingen en glas-in-loodramen heeft de kerk een rustgevend en wonderschoon interieur, dat dor de Monumentenzorg terecht van cultuur -historische waarde wordt genoemd.

Wie komen daar?
De kerk heeft een geschiedenis van god en van mensen. Mensen die, zoals ieder mens, zo uniek zijn dat je hen pas leert kennen in de omgang met elkaar. In de Oud-Katholieke kerk komen mensen met uiteenlopende achtergronden. Zij die oud-katholiek zijn van huis uit, mensen vanuit diverse protestantse kerken, mensen die rooms-katholiek zijn grootgebracht, mensen die pas later met het christendom In contact gekomen zijn, mensen die zoeken, mensen met een vaste geloofsovertuiging, mensen die twijfelen, ouden en jongen In de kerkdiensten wordt iedereen gastvrij ontvangen. Men zal er met plezier helpen om wegwijs te worden, maar men respecteert het ook wanneer u een dienst zomaar op uw manier over u heen wilt laten komen.

Vieringen en ambten
Op zondag 10.00 uur wordt aan het Melkpad de maaltijd van de Heer, de eucharistie, gevierd. Hier wordt de verzamelde gemeente in aanraking gebracht met het hart van het geloof, Gods liefde voor mensen. naast de zondagse hoofddienst zijn er ook nog door-de-weekse diensten.
De dienst is een samenspel tussen voorganger, in de meeste gevallen de priester, en gemeente. De Oud-Katholieke kerk hecht grote waarde aan het drievoudig ambt van de bisschop, priester en diaken.
Daarnaast kent de kerk de bediening van de lector, die bij afwezigheid van een priester een dienst van schriftlezing en gebed of een avondgebed kan leiden. Zowel het diakenambt als het priesterambt (dit laatste nog maar recent) zijn opengesteld voor zowel mannen als vrouwen. Vrouwelijke diakenen waren al bekend in de oudste christelijke kerken. Wat de vrouwelijke priester betreft heeft de Oud-Katholieke kerk en lang proces van bezinning gekend, dat ertoe geleid heeft dat de kerk de traditie van uitsluitend mannen in de gewijde ambten heeft losgelaten.
Reeds veel eerder, in 1922, heeft de kerk het aan de eigen keuze van de geestelijke overgelaten of zij wel of niet ongehuwd willen blijven. De meeste oud-katholieke geestelijken, maar niet alle, zijn getrouwd.
Veel meer informatie over de Oud-Katholieke kerk in Nederland vindt u op de website van de landelijke OKK: http://www.okkn.nl

De pastoor van de Vitusparochie is:

Wietse van der Velde
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel. 035 - 624 80 09
E-mail: pastoor@stvitus.nl

Voor meer email-adressen uit de parochie, ga naar de Contact-pagina
In de lokale pers staan soms de kerkdiensten vermeld. Ook is daar informatie te vinden over incidentele (lunch)concerten. Informatiefolders, ansichtkaarten en boeken over de geschiedenis zijn in de kerk verkrijgbaar.

 Oud-Katholieke Parochie St. Vitus, Hilversum | design: Sync. Creatieve Producties

Lees hier onze privacyverklaring