Hoogfeest van Pasen

Jezus is opgestaan uit de dood. Zonder beeld of beeldspraak. Een dode komt tot leven. Als je je daarbij niet zo makkelijk iets kan voorstellen, ben je in goed gezelschap: Maria, Petrus en de andere kopstukken uit zijn vriendenkring hadden er dezelfde moeite mee. Over de naaste vrienden van Jezus, die Hem na zijn opstanding nota bene voor zich zagen staan zegt het verhaal: ‘Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën, maar sommigen twijfelden.’

Het is ook een niet te bevatten wonder. Een wonder dat de wereld moest redden. Zo’n soort wonder was dan ook wel nodig voor de missie die Hij op zich genomen had. Hij kwam toch om mensen te redden en het kwaad de wereld uit te helpen? Zijn terechtstelling was toch een daad van uiterste liefde? Hij moest er toch voor zorgen dat de weg tussen mensen en God weer vrij zou komen en het kwaad en de dood overwonnen zouden worden?  Dit kaliber vragen kan alleen maar beantwoord worden met zo’n kaliber wonder.

En dus, missie geslaagd?
Nou nee, ogenschijnlijk niet. Want de krant lijkt er niet door veranderd. Het journaal maakt geen melding van een plotselinge daling in wereldwijde sterftecijfers. De kinderen jengelen nog net zo hard en de hypotheek moet blijven afbetaald. Om over veel erger kwaad maar niet te spreken. Het koninkrijk dat Hij voorstond, lijkt onmogelijk.

En dus, missie mislukt?
Nou nee. Niet als je de Bijbel moet geloven. Jezus heeft met zijn leven, dood en verrijzenis een fundament gelegd onder dat nieuwe koninkrijk van Hem. En iedereen die over zijn schouder heeft meegekeken, iedereen die ook maar even gedacht, geloofd of gehoopt heeft het bouwwerk te zien wat Hij zag, wordt gevraagd te helpen om eraan verder te bouwen.

Maar dat soort woorden schiet ook meteen te kort. Want het is niet: ‘Jezus heeft zijn werk gedaan en nu moeten wij het zelf maar afmaken’. De kerk van al die eeuwen gelooft dat het koninkrijk waar Jezus over sprak al is gekomen en tegelijkertijd nog komen moet. Dat God zelf er voor zorgt, maar dat het tegelijk op onze bijdrage hangt. Een bijdrage die slagen kan, omdat Hij het wonder heeft geleverd. En niet alleen het wonder, maar ook de kracht om zelf aan de gang te gaan. Het lijkt geheimtaal, maar het wordt duidelijk als we het doen. Dat is het geheim, waarvoor christenen zich altijd gesteld hebben gezien.

En er volgt meer van dat soort geheimtaal uit de opstanding van Jezus. Wat dacht je van: ‘In zijn opstanding vinden wij zelf ook het eeuwige leven’. ‘Door zijn opstanding heeft de dood ook in ons leven niet langer het laatste woord’. ‘God heeft zich door Christus met de mensen en de wereld verzoend’. Ja, Mission completed dus, maar nog lang niet klaar.

(Tekst uit Intercity Bestemming Pasen)

(Afbeelding uit Het Goede Week Kwartet)