Goois van Praag leerhuis

In het Leerhuis staan de Bijbel, de geschreven traditie, en de Talmoed, de mondelinge joodse traditie, centraal. De inzichten die in deze traditie zijn neergelegd zijn nog steeds van groot belang voor een beter begrip van de grondslagen van onze westerse, christelijk georiënteerde samenleving. Het Leerhuis is geen bijbelcursus en er is geen speciale voorkennis voor nodig. Het is niet zozeer gericht op kennisvermeerdering als wel op verdieping van inzicht met het oog op onze eigen levenspraktijk.

Voor de jaarcyclus 2011/2012 heeft het Goois van Praag Leerhuis als thema “ sjabbat”  gekozen.
 “De sjabbat heeft twee aspecten, zoals ook de wereld twee aspecten heeft. De sjabbat is betekenisvol voor de mens en is betekenisvol voor God. Hij staat tot beiden in betrekking en is een teken van het verbond dat zij met elkaar gesloten hebben. Wat is het teken? God heeft de dag geheiligd en de mens moet de dag telkens opnieuw heiligen, de dag verlichten met het licht van zijn ziel. De sjabbat is heilig bij de gratie van God en heeft desondanks alle heiligheid die de mens hem kan verlenen, nodig”. Citaat uit het essay de Sjabbat van Abraham Joshua Heshel.

Niek de Wilde zal met ons op  donderdag 3 november en donderdag 17 november, de eerste twee avonden, in gesprek gaan over oorsprong en functie van de sjabbat. Aan de hand van het lev-cahier waarvan hij mede-auteur is, zullen we met elkaar hierover leren.
Niek de Wilde is betrokken bij de hogeschool In Holland bij de opleiding Theologie en Levensbeschouwing met als vakgebied jodendom en hebreeuws.

Eric Ottenheim zal op de donderdagen 1 december en 26 januari de verbinding leggen tussen de sjabbat en het vroege christendom. De doorwerking van de sjabbat in het tweede testament en de ontwikkeling van sjabbat naar zondag.
In het laatste nummer van Tenachon, themamagazine over joodse wijsheid, met als titel Sjabbat-een uitdaging voor de mens, heeft Eric Ottenheim met het artikel ‘ De sjabbat in het vroege Christendom’ een bijdrage geleverd.
Eric Ottenheim is universitair docent Jodendom en Nieuwe Testament aan de Universiteit van Utrecht. Hij is als medewerker verbonden aan de stichting Pardes (voorheen de Folkertsmastichting voor Talmudica).

Marcus van Loopik zal op de donderdagen 9 februari en 23 februari ingaan op de betekenis van de rituelen bij de viering van sjabbat zoals de sjabbat begint met kiddoesj maken op de vrijdagavond en de havdala ofwel het maken van onderscheid waarmee de sjabbat wordt afgesloten. Aan de hand van beelden van sjabbat zal Marcus van Loopik ingaan op de diepere betekenissen van sjabbat zoals het beeld van de sjabbat als koningin en de verbinding van sjabbat met wat de ‘komende wereld’ wordt genoemd.
Marcus van Loopik is wetenschapper en publicist op het gebied van het jodendom. Hij is als medewerker verbonden aan Stichting Pardes en verzorgde tal van publicaties over het jodendom. Tevens is hij werkzaam als grafisch kunstenaar.

Op donderdag 1 maart blikken we terug en vooruit bij de evaluatie van deze cyclus leerhuisavonden.

Planning van de leerhuisavonden: de donderdagavonden 3 november, 17 november en 1 december, 26 januari, 9 februari, 23 februari  en 1 maart (afsluiting en evaluatie) telkens van 20.00 uur- 22.00 uur.
Plaats: de Regenboogkerk, Nassaulaan 22 in Hilversum

Kosten: € 120 inclusief lesmateriaal, te voldoen op rekeningnummer 74 81 85 216 t.n.v. W.J. van der Swaan te Laren. Het cursusgeld is inclusief studiemateriaal: het essay Sjabbat van A.J. Heschel, het lev-cahier over Sjabbat en het artikel van Eric Ottenheim uit Tenachon.
Per keer betalen kan ook. Het bedrag per avond is € 20. Wanneer u wilt meedoen maar de hoogte van de bijdrage daarvoor  een bezwaar vormt, neemt u dan a.u.b. even contact met ons op.
Inlichtingen en/of opgave bij Willy Joosen- van der Swaan,  tel. 035-5312233, of per e-mail: gooisleerhuis@joosen.org
Graag verwelkomen wij dit najaar naast onze trouwe en enthousiaste deelnemers ook nieuwe deelnemers!